RSS
Văn bản dự thảo

08:13 10/05/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Đề án gửi kèm).

09:51 09/04/2018

Thực hiện Văn bản số 1652/UBND-KT1 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành tại Điều 2 của Quyết định số 33/2009/QĐ- UBND ngày 16/11/2009 (có dự thảo kèm theo).

ĐĂNG NHẬP