RSS
Dự thảo văn bản

09:03 12/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 21/CTrUBND ngày 19/01/2023 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết nội dung và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” (có Dự thảo Nghị quyết và tài liệu kèm theo). Để đảm bảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

15:59 16/02/2023

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

14:17 07/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 1549/UBND-VX2, ngày 02/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (có Dự thảo Báo cáo kèm theo).

16:24 06/05/2021

Thực hiện văn bản số 1764/UBND-PC1 ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcủa UBND tỉnhquy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh.

10:53 02/03/2021

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND).

08:33 12/11/2020

Thực hiện Văn bản số 7449/UBND-TH5 ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc giao chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp cuối năm 2020), Đến nay Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Nghị quyết kèm theo).

14:38 10/07/2020

Thực hiện Công văn số 2617/UBND-VX ¬ ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (có dự thảo Kế hoạch kèm theo)

09:30 29/08/2019

Thực hiên Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh.

22:03 22/10/2018

Thực hiện Văn bản số 4654/UBND-KT1 ngày 07/8/2018 và Văn bản số 6357/UBND-KT1 ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 07/8/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (có Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

09:20 21/06/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị quyết chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Đề án vào ngày 11/6/2018 về việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị liên quan vào Dự thảo Đề án. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

08:13 10/05/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Đề án gửi kèm).

09:51 09/04/2018

Thực hiện Văn bản số 1652/UBND-KT1 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành tại Điều 2 của Quyết định số 33/2009/QĐ- UBND ngày 16/11/2009 (có dự thảo kèm theo).

ĐĂNG NHẬP