RSS
Văn bản dự thảo

09:30 29/08/2019

Thực hiên Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh.

22:03 22/10/2018

Thực hiện Văn bản số 4654/UBND-KT1 ngày 07/8/2018 và Văn bản số 6357/UBND-KT1 ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 07/8/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (có Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo).

09:20 21/06/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Nghị quyết chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Quốc Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Đề án vào ngày 11/6/2018 về việc lấy ý kiến góp ý các đơn vị liên quan vào Dự thảo Đề án. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh

08:13 10/05/2018

Thực hiện Chương trình số 13/CTr-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (có Dự thảo Đề án gửi kèm).

09:51 09/04/2018

Thực hiện Văn bản số 1652/UBND-KT1 ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ theo đúng quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/TT-BKHCN ngày 09/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật có liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ ban hành tại Điều 2 của Quyết định số 33/2009/QĐ- UBND ngày 16/11/2009 (có dự thảo kèm theo).

ĐĂNG NHẬP