Thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
15:54 04/04/2016

Tên bên mời thầu: Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu Hà Tĩnh

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 – thị trấn Thạch Hà – huyện Thạch Hà – tỉnh Hfa Tĩnh

Điện thoại/fax/email: 0393845666

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa - thiết bị

- Giá gói thầu: 1.572.500.000 đồng(một tỷ năm trăm bảy mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm các trang thiết bị phục vụ sản xuất nấm, bao gồm hệ thống lò hơi cấp nhiệt, hệ thống máy  móc, thiết bị  phục vụ sản xuất nấm, hệ thống thiết bị phụ trợ sản xuất, máy xúc lật mùn cưa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị thực hiện Đề án phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí tại Quyết định số 5030/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 30, ngày 4 tháng 04 năm 2016 đến trước 17 giờ, ngày 06 tháng 04 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu

Địa chỉ:  Tổ dân phố 3 – Thị trấn Thạch Hà – huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Số điên thoại: 0393845666

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng

Bằng chữ: hai mươi triệu đồng

Đồng tiền sử dụng: Tiền Việt Nam

10. Thời điểm đóng thầu:15 giờ , ngày 13  tháng 04 năm 2016

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày  13 tháng 04 năm 2016

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2016
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Trưởng ban QLDA

Trần Đức Hậu

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP