Tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoa học và công nghệ năm 2013
09:32 04/08/2023
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo tổng kết thi hành Luật của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thi hành Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP