Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
09:14 05/01/2016
Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với những nội dung chủ yếu như sau:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP