Năm 2011: Thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
10:10 09/12/2015
Ngày 7/1, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.

Theo đó, trong năm 2011 các hoạt động Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) được tập trung vào 10 nội dung chính sau: Hoàn thiện Luật Đo lường trình Quốc hội thông qua, chấn chỉnh hoạt động quản lý đo lường; Triển khai thực hiện Quyết định 712/QĐ-TTg về Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng ISO vào các cơ quan hành chính theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng dẫn các Bộ ngành hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, hạn chế nhập siêu; Trình ban hành và triển khai thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật của Bộ KH&CN; Trình ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc áp dụng hê ̣ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tê ́ khác.
Bước đầu hình thành đội ngũ KSVCL, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục và hệ thống TĐC; Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, thừa nhận lẫn nhau; trình ban hành và triển khai thực hiện Đề án TBT giai đoạn 2011-2015; Tăng cường công tác quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của khối cơ quan Tổng cục, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.
Năm 2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch công tác được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cũng như các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Ngành tập trung kiểm tra các mặt hàng thuộc trách nhiệm quản lý như: xăng dầu, sản phẩm điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm. Trong năm 2010 đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với 28.936 lô hàng; kiểm định/hiệu chuẩn cho 167.471 phương tiện đo; thử nghiệm 187.634 mẫu sản phẩm, hàng hoá. - Chứng nhận phù hợp cho khoảng 5.000 sản phẩm và 900 hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, GlobalGAP, …).
Ngành TCĐLCL cũng đã tổ chức trên 600 khoá đào tạo đánh giá về tiêu chuẩn chất lượng; tổ chức thi và cấp 106 giấy chứng nhận thợ hàn quốc tế phù hợp tiêu chuẩn ISO 9606; nghiên cứu xây dựng chương trình khung và giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo truyenthongkhoahoc.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP