Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
10:16 09/12/2015
Ngày 19.10.2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.
Nghị định gồm 5 chương với 20 Điều. Chương I- Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng điều ước quốc tế. Chương II - Đơn vị đo (từ Điều 5 đến Điều 7) nêu cụ thể về: đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; quy đổi đơn vị đo khác theo đơn vị đo pháp định. Chương III - Cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường (từ Điều 8 đến Điều 12) bao gồm: thu lợi bất chính; xác định thời gian vi phạm pháp luật về đo lường; xác định lượng hàng hoá, dịch vụ sai lệch về đo lường; giá của hàng hoá, dịch vụ để tính số tiền thu lợi bất chính; số tiền thu lợi bất chính. Chương IV - Kiểm tra nhà nước về đo lường (từ Điều 13 đến Điều 18) quy định về: trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường; đoàn kiểm tra; kiểm tra đặc thù; trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường; phối hợp kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường. Chương V - Điều khoản thi hành (gồm 2 Điều 19 và 20) quy định: hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
Theo: tchdkh.org.vn

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP