Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh năm 2019
11:15 29/01/2018
Thực hiện Văn bản số 8080/UBND-KT1 ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2019, như sau:

1. Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Bám sát định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh về về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, … nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh, có giá trị khoa học, thực tiễn và tính khả thi cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ưu tiên các nhiệm vụ KH&CN phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể; các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng cao, tính lan tỏa lớn; các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

2. Yêu cầu nhiệm vụ KH&CN năm 2019

- Nhiệm vụ KH&CN phải thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngành, địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và sản xuất, mang tính bức xúc, cấp thiết cần có sự tham gia của khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng các tiêu chí: Có tính mới về KH&CN, không được trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện; Có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh; Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng tốt trong thực tế tại các ngành, địa phương và đơn vị.

- Việc đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu và phải được thông qua hội đồng KH&CN của ngành, huyện, thị xã, thành phố hoặc đơn vị lựa chọn, đề xuất  từ 1-3 nhiệm vụ theo mẫu và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (phần Phụ lục), cụ thể:

+ Phiếu đề xuất đề tài, dự án KH&CN (mẫu 1): Tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng nhưng không trực tiếp thực hiện;

+ Phiếu đăng ký thực hiện đề tài, dự án KH&CN (mẫu 2): Tổ chức, cá nhân đăng ký và trực tiếp thực hiện đề tài KH&CN do tổ chức, cá nhân đăng ký nếu được phê duyệt;

+ Phiếu đăng ký thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm (mẫu 3): Tổ chức, cá nhân đăng ký dự án sản xuất thử nghiệm và trực tiếp thực hiện nếu được phê duyệt.

+ Phiếu tổng hợp đề xuất, đăng ký (mẫu 4).

3. Hố sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019

- Công văn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN của ngành, huyện, đơn vị;

- Phiếu đề xuất, đăng ký, tổng hợp của ngành, huyện, tổ chức và cá nhân.

Hồ sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019 gửi về Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh (142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh) và bản mềm theo địa chỉ mail: phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn

*/ Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 20 tháng 4 năm 2018;

Đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh triển khai đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh năm 2019, gửi về Sở KH&CN để tổng hợp trình Hội đồng KH&CN tỉnh và báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN theo đúng thời gian quy định. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ theo địa chỉ trên hoặc gọi điện thoại 0913368465 (Lê Đình Doãn, TP Quản lý khoa học) để được giải đáp kịp thời./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP