Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh năm 2018
13:57 17/02/2017
Thực hiện Văn bản số 573/UBND-NC ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 và Hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2018, như sau: (File đính kèm)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP