Đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2022
15:37 22/02/2021
Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2022 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN), như sau: (Văn bản đính kèm)

QLKH

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP