Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023
15:34 15/03/2022

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh;

Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2023 theo đúng các quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN), như sau:

1. Định hướng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, mục tiêu và các chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh về về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, … nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh, có giá trị khoa học, thực tiễn và tính khả thi cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp hữu cơ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa vào sản xuất và dịch vụ. Du nhập, đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Ưu tiên các nhiệm vụ KH&CN phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể; các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng cao, tính lan tỏa lớn; các nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Khuyến khích phát triển các loại hình vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

2. Yêu cầu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

- Nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023 phải thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngành, địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn sản xuất và đời sống, mang tính bức xúc, cấp thiết cần có sự tham gia của khoa học và công nghệ.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 phải đáp ứng các tiêu chí: Có tính mới về KH&CN, không được trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện; Có tính khả thi cao, khả năng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh; Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng tốt trong thực tế tại các ngành, địa phương và đơn vị.

- Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 theo mẫu và phải được thông qua hội đồng KH&CN của ngành, huyện, thị xã, thành phố hoặc đơn vị lựa chọn, đề xuất (mẫu phiếu đề xuất). Tổng hợp nhiệm vụ KH&CN đề xuất xếp theo thứ tự ưu tiên (1-3 nhiệm vụ - mẫu phiếu tổng hợp).

3. Hố sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

- Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của ngành, huyện, đơn vị;

- Phiếu đề xuất, tổng hợp của ngành, huyện, tổ chức và cá nhân.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 gửi về Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh (142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh) và bản mềm theo địa chỉ mail: phongqlkh.skhcn@hatinh.gov.vn

*/ Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh quan tâm, đề xuất Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 đáp ứng yêu cầu và thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc liên hệ theo địa chỉ trên hoặc gọi điện thoại 0913368465 (Lê Đình Doãn, TP Quản lý khoa học) để được giải đáp kịp thời./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP