Hướng dẫn đề xuất (đăng ký) nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2016
08:53 05/01/2016

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đơn vị và các tổ chức hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) triển khai năm 2016.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP