Thông báo chuẩn bị hồ sơ đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2019
14:12 23/10/2018
Triển khai Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị có tên trong Danh mục đính kèm, chuẩn bị Hồ sơ đề tài, dự án KH&CN để trình Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì;

- Thuyết minh đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ trì và phối hợp thực hiện;

- Văn bản xác nhận sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện;

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp có huy động kinh khí từ nguồn khác);

Lưu ý : Các văn bản trong Hồ sơ phải có xác nhận (đóng dấu) của tổ chức và chữ ký của cá nhân đăng ký chủ trì.

Số lượng hồ sơ: gồm 01 bản gốc và 9 bản sao:

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, số 142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến ngày 31/12/2018.

Các biểu mẫu được đăng tài trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, địa chỉ truy cập: http://www.skhcn.hatinh.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học – Sở KH&CN; Điện thoại: 02393 858211, hoặc 0913368465; E-mail: phongqlkhhatinh@gmail.com.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP