Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (Đợt 2)
08:20 05/05/2022
Thực hiện Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022, đợt 2 (có danh mục kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

1/ Điều kiện để đăng ký chủ trì thực hiện: Thực hiện theo Điều 8 Quyết định số 20/2015 ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:

- Tổ chức có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải có tư cách pháp nhân, khuyến khích tổ chức đã đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN, có đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức không được tham gia đăng ký tuyển chọn hoặc giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN khi đến thời điểm nộp hồ sơ còn vi phạm các quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

- Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

+ Có chuyên môn phù hợp hoặc đang hoạt động trong cùng lĩnh vực thuộc nhiệm vụ KH&CN ít nhất là 3 năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

+ Không được chủ trì đồng thời hai (02) nhiệm vụ KH&CN trở lên.

+ Không vị phạm các quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2/ Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện;

- Thuyết minh đề tài, dự án;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ trì và phối hợp thực hiện;

- Văn bản xác nhận sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN hoặc Quyết định thành lập đơn vị và các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp có huy động kinh khí từ nguồn khác);

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm hoặc dịch vụ cần thuê để triển khai nhiệm vụ (đối với các nhiệm vụ có sử dụng).

3/ Số lượng, thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ gốc và 10 bản sao, được niêm phong và ghi rõ bên ngoài bao bì:

+ Tên đề tài, hoặc dự án;

+ Họ tên cá nhân đăng ký chủ trì;

+ Tên và địa chỉ cơ quan đăng ký chủ trì;

- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 30/5/2022.

- Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, số 02A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý: Các văn bản trong Hồ sơ phải có xác nhận, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân đăng ký chủ trì. Các biểu mẫu được đăng tài trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, địa chỉ truy cập: http://skhcn.hatinh.gov.vn .

Khi nộp hồ sơ nhớ mang theo 01 bản Đơn đăng ký chủ trì thực hiện có đóng dấu đỏ. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học – Sở KH&CN; Điện thoại: 0913368465; E-mail: phongqlkhhatinh@gmail.com

QLKH

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP