Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
08:34 05/11/2018
Triển khai Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh kính mời các tổ chức và cá nhân tham gia chủ trì thực hiện dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2019, theo danh mục đính kèm.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì;

- Thuyết minh dự án KH&CN;

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì;

- Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký chủ trì và phối hợp thực hiện;

- Văn bản xác nhận sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện;

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp có huy động kinh khí từ nguồn khác);

Lưu ý : Các văn bản trong Hồ sơ phải có xác nhận, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của cá nhân đăng ký chủ trì.

Số lượng hồ sơ dự tuyển: gồm 01 bản gốc và 10 bản sao, được niêm phong và ghi rõ bên ngoài bao bì:

  • Tên đề tài, hoặc dự án;
  • Họ tên cá nhân đăng ký chủ trì;
  • Tên và địa chỉ cơ quan đăng ký chủ trì;

Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, số 142 đường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến ngày 10/4/2019.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP