Kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan xây dựng mới năm 2018
07:57 12/10/2018
Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2018 số 433/KH-UBND ngày 22/12/2018 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 45/KH-SKHCN ngày 16/01/2018, Văn bản số 1015/SKHCN-TĐC ngày 26/9/2018 về việc Kiểm tra thực hiện xây dựng và áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ. Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 08/10/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập Đoàn kiểm tra tình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại 14 cơ quan, đơn vị xây dựng mới năm 2018 (7 cơ quan cấp II thuộc Sở, ngành và 7 UBND phường xã thuộc TP Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà).

Kết quả kiểm tra cho thấy đã có 10/14 cơ quan hoàn thành xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống phù hợp TCVN ISO 9001:2015, 04  cơ quan hiện đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình dự kiến ban hành và đưa vào áp dụng trong tháng 10/2018.

Về chất lượng xây dựng và áp dụng hệ thống tại các cơ quan: Hệ thống QLCL tại cơ quan bao gồm các quy trình hệ thống, quy trình nội bộ và 100% quy trình giải quyết TTHC đã được ISO hóa; quy trình được xây dựng hầu như đã chi tiết hóa các bước thực hiện và gắn kèm biểu mẫu theo quy trình tuy nhiên bên cạnh có một số đơn vị chưa thực hiện việc mã hóa các biểu mẫu kèm mẫu quy trình, quy trình được mô tả chưa thật sự sát với thực tế thực hiện. Qua kiểm tra, Đoàn đã hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy trình, tài liệu hệ thống, nghiên cứu xây dựng thêm các quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, hỗ trợ công việc chuyên môn để đưa vào áp dụng có hiệu quả./.

Thùy Vân

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP