Thông báo tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
09:54 14/10/2022
Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022” (Ban Tổ chức Cuộc thi);

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1602/KHTCCT, ngày 11/10/2022 và để tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022”,Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh quan tâm, tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi, đồng thời động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi với các nội dung chính như sau: (File đính kèm)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP