HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI KH&CN NĂM 2012
08:13 09/12/2015

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012. Để đảm bảo tiến độ trình UBND tỉnh và Bộ KH&CN phê duyệt, Sở KH&CN hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hoạt động KH&CN xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH&CN cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) thực hiện trong kế hoạch năm 2012 như sau:

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP