Tiêu chuẩn - Đo lường-Chất lượng Hà Tĩnh với quá trình cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
09:52 31/12/2015
Năm 1991, sau ngày chia tách tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh được thành lập. Quá trình phấn đấu, trưởng thành, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
Đặc biệt, 5 năm qua, Chi cục đã tham m ư u UBND tỉnh , Sở KH & CN ban h à nh tr ê n 70 v ă n bản h ư ớng dẫn c ô ng t á c quản l ý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng ( TC Đ LCL ) phát huy tác dụng tích cực trong đời sống xã hội và góp phần trong công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã tự đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động, công khai các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học & Công nghệ và thực hiện áp dụng điều hành qua Văn phòng điện tử, rất thuận tiện cho cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp trong xử lý công việc chung.
Trong hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, Chi cục đã triển khai nhiều hoạt động đáng ghi nhận:
C ô ng t á c đà o tạo , tập huấn, tuy ê n truyền phổ biến ph á p luật giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân hiểu và làm theo pháp luật, thực hiện sản xuất, kinh doanh đúng quy định; người tiêu dùng biết quyền và nghĩa vụ của mình. Đã phối hợp với UBND c á c huyện , thị , th à nh phố tổ chức c á c cuộc hội nghị , hội thảo chuy ê n đ , phố biến c á c v ă n bản mới ban h à nh đ ến tận c ơ sở đ triển khai thực hiện nh ư : Luật ti ê u chuẩn v à Quy chuẩn kỹ thuật , Luật chất l ư ợng sản phẩm h à ng h ó a , Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về x ă ng dầu , m ũ bảo hiểm cho ng ư ời đ i m ô t ô xe m á y , nghiệp vụ đả m bảo đ o luờng v à chất l ư ợng trong kinh doanh kh í ho á lỏng cho c á c doanh nghiệp ; phối hợp với Đài truyền hình tổ chức thực hiện tuyên truyền các kiến thức và văn bản quy chuẩn kỹ thuật nhằm giúp người dân nắm vững và áp dụng vào cuộc sống.
H ướ ng d ẫ n c á c đơ n vi ̣ x â y d ự ng v à c ô ng bố ti ê u chuẩn chất l ươ ng sản phẩm v à thực hiện việc hợp chuẩn , hợp quy , đ ến nay cả tỉnh đã c ó tr ê n 700 sản phẩm h à ng ho á sản xuất thực hiện việc c ô ng bố ti ê u chuẩn chất l ư ợng trong đó c ó tr ê n 150 sản phẩm đư ợc c ô ng bố hợp chuẩn ; 02 sản phẩm chứng nhận hợp chuẩn . Trong 5 n ă m gần đâ y , đã tiến h à nh cập nhật gần 300 ti ê u chuẩn quốc gia ban h à nh v à huỷ bỏ , h ơ n 200 quy chuẩn của c á c bộ , ng à nh đ phục vụ c ô ng t á c quản l ý. Kiểm tra chất l ư ợng h à ng h ó a nhập khẩu cho tr ê n 100 l ô h à ng từ Th á i Lan , L à o qua Cửa khẩu Cầu Treo với tr ê n 400.000 sản phẩm . H ư ớng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu h à ng đ iện tử thống k ê h à ng ho á tồn kho , thực hiện việc chứng nhận hợp quy v à d á n tem hợp quy theo quy đ ịnh . Tổ chức tuy ê n truyền , h ư ớng dẫn , đ ộng vi ê n v à tập huấn nghiệp vụ cho c á c doanh nghiệp tham gia Giải th ư ởng chất l ư ợng quốc gia h à ng n ă m , đã c ó 9 doanh nghiệp đ ạt giải bạc chất l ư ợng quốc gia .
Quản l ý th ư ờng xuy ê n về mạng l ư ới hệ thống kiểm đ ịnh tr ê n đ ịa b à n , kiểm đ ịnh khoảng tr ê n 50.000 ph ươ ng tiện đ o h à ng n ă m , thử nghiệm h à ng chục ng à n mẫu c á c loại ; thẩm đ ịnh cột đ o nhi ê n liệu ; tổ chức đà o tạo nghiệp vụ đ ảm bảo đ o l ư ờng v à chất l ư ợng trong kinh doanh x ă ng dầu v à kh í h ó a lỏng cho c á c doanh nghiệp . Tổ chức 25 đ ợt ki ể m tra vi ệ c thực hiện c á c quy đ ịnh của ph á p luật về TC Đ LCL với h ơ n 2.500 l ư ợt c ơ sở . Tham gia 18 l ư ợt đ o à n thanh tra li ê n ng à nh của tỉnh , Sở N ô ng nghiệp & PTNT , Sở X â y dựng , Sở Y tế , Thanh tra Sở KH & CN .
Ho à n th à nh đ t à i Nghi ê n cứu đá nh gi á thực trạng , đ xuất giải ph á p n â ng cao hiệu quả hoạt đ ộng TC Đ LCL trong xu thế hội nhập WTO tại H à T ĩ nh v à đư ợc Hội đ ồng nghiệm thu đá nh gi á đ ạt loại A , qua đó đã x â y dựng đư ợc 04 m ô h ì nh mẫu tự quản về đ o l ư ờng v à chất l ư ợng trong c á c doanh nghiệp ; X â y dựng v à đư a v à o á p dụng phần mềm quản l ý ti ê u chuẩn đ ồng thời đư a ra đư ợc c á c giải ph á p đ thực hiện tốt c ô ng t á c quản l ý.
Trong những n ă m qua Chi cục đã b á m s á t nhiệm vụ , tranh thủ sự chỉ đ ạo trực tiếp của Sở KHCN , phối hợp tốt với c á c Sở , ban ng à nh , huyện , thị , th à nh phố trong việc quản l ý ti ê u chuẩn đ o l ư ờng chất l ư ợng sản phẩm h à ng ho á, chống h à ng giả , h à ng k é m chất l ư ợng , gian lận th ươ ng mại ; Triển khai tốt c á c biện ph á p hỗ trợ c á c c ơ quan nh à n ư ớc trong CCHC , hỗ trợ c á c doanh nghiệp nhằm n â ng cao chất l ư ợng sản phẩm , h à ng h ó a , dịch vụ đ ảm bảo an to à n , vệ sinh , sức khỏe cho con ng ư ời đá p ứng y ê u cầu ng à y c à ng cao của ng ư ời ti ê u d ù ng v à x ã hội
Thời gian tới, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội lớn để phát triển, Chi cục TCĐLCL cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ, hoạt động TCĐLCL tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau :
- Tiếp tục tổ chức các cuộc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ TCĐLCL, Hiệp định TBT cho các doanh nghiệp, huyện, thành, thị và các ban ngành trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về TCĐLCL. Cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ điểm thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
- Khâu nối, hướng dẫn các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm theo tinh thần Luật CLSPHH và Nghị định 132 của Chính phủ. Hướng dẫn, động viên các doanh nghiệp thực hiện việc công bố hợp chuẩn, hợp quy, đến năm 2020 có 100% doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kiểm tra hàng xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng và tiến độ. Vận động các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; Thực hiện tốt công tác quản lý đo lường. Kiểm tra, giám sát đảm bảo các phương tiện đo bắt buộc phải được kiểm định đúng quy định; Tăng cường, phối hợp công tác thanh, kiểm tra đo lường chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đảm bảo công bằng xã hội và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.
- Triển khai có hiệu quả Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020” .
Kỷ niệm 50 năm thành lập ngày TCĐLCL, phát huy truyền thống của ngành và những bài học kinh nghiệm quý báu, Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đạt được, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, cố gắng tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, từng bước cải cách thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, bảo về quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.
Đường Thị Lệ Hà - PGĐ Sở KH&CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP