Kế hoạch số 37 - KH/BTCG ngày 03/4/2023
17:00 03/04/2023
Tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2023

Mục đích:

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; từ đó thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích đội ngũ báo chí, những người viết báo không chuyên có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và Nhân dân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 2 lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong năm 2023.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP