Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh
16:36 21/04/2022
Ngày 02/3/2022 Sở KH&CN Hà Tĩnh đã có thông báo số 222/TB-SKHCN-KH về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (Đợt 1). Sau thời gian thông báo rộng rãi trên các trang thông tin đại chúng, đến nay Sở KH&CN đã nhận được 01 bộ hồ sơ đề xuất đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Tĩnh" của Viện xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

Mục tiêu của đề tài: Hệ thống hóa và phân tích cơ sở lý luận, cách tiếp cận, tiêu chí đánh giá sự phát triển và vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với sự phát triển kinh tế xã hội; phân tích, đánh giá, so sánh, bài học kinh nghiệm trong phát triển và phát huy vai trò của DNNVV trong phát triển kinh tế-xã hội ở một số quốc gia và địa phương; Hệ thống hóa, phân tích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chính sách của địa phương đối với việc phát triển và phát huy vai trò của DNNVV tỉnh Hà Tĩnh; khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển DNNVV ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2021(quy mô, nhân lực, trình độ quản lý, hiệu quả...); khảo sát, đánh giá việc phát huy vai trò của DNNVV đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2021; phân tích, đánh giá các nhân tố tác động đến thực trạng phát triển và vai trò của DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2021; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển, phát huy vai trò của DNNVV trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030 theo hướng bền vững.

Tại buổi xét chọn, Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh đã có phân tích, đánh giá và chấm điểm hồ sơ đủ điều kiện để thực hiện. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm hoàn thiện thuyết minh theo hướng các thành viên hội đồng đã trao đổi.

QT

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP