Đề xuất định hướng các giải pháp ứng phó với BĐKH và NBD đối với cơ sở hạ tầng thủy lợi và xây dựng vùng ven biển Hà Tĩnh.
08:48 21/09/2018
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH&NBD) đối với các công trình thủy lợi và một số công trình xây dựng chủ yếu vùng ven biển Hà Tĩnh" do Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh chủ trì thực hiện, ông Trần Duy Chiến làm chủ nhiệm.

Sau 24 tháng triển khai thực hiện, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và nhóm cộng sự đã thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung theo thuyết minh đề tài được phê duyệt. Để đánh giá được mức độ tổn thương của từng công trình, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá mức độ rủi ro dựa trên kết quả tính toán ngập lụt cho các kịch bản khí hậu hiện trạng cũng như xét đến BĐKH & NBD trong tương lai. Ở bước tiếp theo, khả năng thích ứng của từng loại công trình sẽ được xem xét đến dựa trên các thông tin về hiện trạng công trình và khả năng quản lý của công trình. Từ các kết quả đánh giá rủi ro và khả năng thích ứng, nghiên cứu đã tính toán mức độ tổn thương cho từng công trình trong nhóm 05 loại công trình thủy lợi, xây dựng ven biển được xét đến trong nghiên cứu gồm: đê, cống, trạm bơm, đường ven biển, khu neo đậu tàu thuyền. Qua đó, đã đề xuất định hướng các giải pháp ứng phó với BĐKH&NBD, các giải pháp đảm bảo có tính hệ thống, đồng bộ, liên ngành, liên vùng, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn và các quy định; dựa trên cơ sở khoa học kết hợp với kinh nghiệm truyền thống; tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội và các yếu tố rủi ro, bất định của BĐKH&NBD.

Kết quả đề tài sẽ giúp cho tỉnh Hà Tĩnh có những thông tin, tài liệu rất cơ bản về tác động của BĐKH&NBD đến các công trình thủy lợi và một số công trình xây dựng vùng ven biển Hà Tĩnh; giúp cho việc hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển vùng ven biển, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cũng như các giải pháp ứng phó nhằm góp phần đảm bảo phát triển bền vững... Kết quả Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP