Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.
15:04 29/01/2018
Ngày 26/01, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng tham gia học tập đã được đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, truyền đạt 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Trọng - Phó Giám đốc Sở cảm ơn đồng chí Lê Văn Khánh đã quán triệt, truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết đồng thời đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông qua việc học tập và quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên và quần chúng cần nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết. Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng bộ Sở, các Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên tự xây dựng chương trình, kế hoạch hành động riêng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP