16/2022/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 16/2022/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 2022-06-30
Ngày hết hạn
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP