2688/QĐ-UBND: Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh một số chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 2688/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh một số chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 2020-08-18
Ngày hết hạn
Người ký Đặng Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP