947/UBND-VX: Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu 947/UBND-VX
Trích yếu Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
Ngày ban hành 2019-03-29
Ngày hết hạn
Người ký Đăngj Quốc Vinh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP