Nghị Quyết 77/NQ-CP: Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong giai đoạn mới
Loại văn bản Văn bản điện tử
Số/ Ký hiệu Nghị Quyết 77/NQ-CP
Trích yếu Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam trong giai đoạn mới
Ngày ban hành 2023-05-12
Ngày hết hạn
Người ký Trần Lưu Quang
Chức vụ Phó Thủ tướng
Cơ quan ban hành
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP