Mời tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020
15:38 27/02/2020
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư¬ơng (APQO).

Thực hiện Công văn số 318/TĐC-TCCL ngày 10/02/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh với vai trò là cơ quan thường trực của tỉnh về giải thưởng, xin thông báo đến các Sở, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết để đăng kí tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020.

Thành phần hồ sơ tham gia GTCLQG năm 2020 (05 bộ), bao gồm:

a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Mẫu số 19 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

Quý tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về GTCLQG tại địa chỉ: www.giaithuongquocgia.vn ; xem Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để tham gia giải thưởng đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp bản đăng kí tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 (có mẫu kèm theo) trước ngày 15/5/2020 về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, theo địa chỉ 39 - Vũ Quang- TP Hà Tĩnh; ĐT:02393.858661 – Email: cctcdlcl@hatinh.gov.vn .

Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc xin liên hệ trực tiếp: Phòng HCTH - TBT (Đ/c Mai Hoa) - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh. Điện thoại: 0904027688 để hướng dẫn./.

(Phòng TBT)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP