Thông báo số 161/TB-SKHCN ngày 15/2/2023
15:12 15/02/2023
Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh thông báo để các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP