Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng của Sở KH&CN
14:07 07/01/2020

Căn cứ Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

- Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở: 0913556954

- Ông Nguyễn Văn Chung - Chánh Văn phòng Sở: 0914599946

- Ông Nguyễn Xuân Kiên- Chánh Thanh tra Sở: 0913357477 2.

Địa chỉ hộp thư điện tử: sokhoahoc@hatinh.gov.vn

Sở KH&CN thông báo đến người dân, doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức và mong nhận được sự hợp tác.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP