Đề xuất nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen
09:38 30/03/2020

Thực hiện Văn bản số 161/BKHCN-CNN ngày 21/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Công văn số 501/UBND-KT 1 ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh về việc Xây dựng Đề án Khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh. Nhằm tăng cường công tác bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn gen có giá trị của tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Đề án Khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh, cấp bộ giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị có tên trên rà soát và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn quỹ gen (theo mẫu đính kèm) : gồm các đối tượng là giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bản địa, cây dược liệu và các loài hoang dã quy hiếm.

Các đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 15/4/2020 để tổng hợp (gửi kèm File điện tử qua địa chỉ Hungkhcn2009@gmail.com).

Kính mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP