Thông báo Đăng ký hồ sơ đề nghị vay vốn, tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
09:39 25/02/2020

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQLQ ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ về việc ban hành Quy chế cho vay vốn, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động cho vay vốn, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh năm 2020;

Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ đề nghị vay vốn, tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ năm 2020 như sau:

I. Đối tượng vay vốn, tài trợ, hỗ trợ

1. Đối tượng tài trợ: Quỹ tài trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tổ chức, cá nhân đề xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh:

a) Các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng đổi mới nâng cao trình độ công nghệ, thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên khuyến khích;

b) Khai thác các kết quả nghiên cứu, các sáng chế, giải pháp hữu ích vào sản xuất; hỗ trợ ứng dụng, thương mại hóa các giải pháp đạt giải thưởng tại các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh hoặc Quốc gia nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được đánh giá có khả thi và hiệu quả.

2. Đối tượng cho vay: Các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, được Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3. Đối tượng hỗ trợ:

a) Quỹ hỗ trợ thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh, bao gồm: Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức ở trong và ngoài tỉnh; thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn (dưới 6 tháng) của nhà khoa học, nghiên cứu sinh đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tổ chức khoa học, phòng thí nghiệm ở ngoài tỉnh mà tỉnh chưa có đủ điều kiện thực hiện; công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học có uy tín; đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn, là kết quả của đề tài/dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ hoặc nguồn ngân sách khác của Nhà nước tài trợ; hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm của nhà khoa học đầu ngành; hỗ trợ nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

b) Quỹ hỗ trợ lãi suất vay vốn tại ngân hành thương mại cho các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

II. Điều kiện được đăng ký tài trợ, cho vay vốn, hỗ trợ

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị tài trợ, vay vốn, hỗ trợ của Quỹ phải có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất và có đề tài, dự án được lập theo mẫu quy định của Quỹ và được Quỹ thẩm định.

2. Tổ chức, cá nhân đề xuất vay vốn của Quỹ phải tuân theo các quy định của Quỹ và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ phải có chuyên môn phù hợp với loại hình đề nghị hỗ trợ.

4. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tài trợ, vay vốn không được trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

III. Trình tự, hồ sơ thực hiện cho vay, tài trợ, hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quy chế cho vay, tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQLQ ngày 22/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

IV. Thời gian, nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ vay vốn, tài trợ, hỗ trợ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp qua: Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.858.865.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP