Thông báo Đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020
17:33 03/03/2020
Căn cứ công văn số 62/HVKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo về việc đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2020 (tài liệu gửi kèm Văn bản này qua hệ thống gửi gửi nhận văn bản điện tử), Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh có kế hoạch phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo sẽ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng trên tại Hà Tĩnh.

Vậy Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị được biết, tổng hợp nhu cầu, gửi đăng ký trực tiếp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh (qua Văn phòng Sở theo mẫu biểu đính kèm) trước ngày 20 tháng 03 năm 2020 để mở lớp theo kế hoạch.

( Mọi chi tiết liên hệ Đồng chí Lê Thị Thanh Loan VP sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 142 Trần Phú HàTĩnh ;

ĐT: (02)393856638,0913294182, Email:thanhloan1975khcn@gmail.com)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP