Thông báo đăng ký danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021.
16:15 29/01/2021
Thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị có tên nêu trên căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đăng ký danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án trong năm 2021.

Văn bản đăng ký nội dung thực hiện danh mục nhiệm vụ Đề án năm 2021 (biễu mẫu đính kèm) đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trước ngày 23/02/2021 qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử cơ quan và qua địa chỉ mail: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn .

Mọi thông tin chi tiết, hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án năm 2021, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Số 142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách) .

QLCN-CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP