Thông báo về việc đăng ký thực hiện Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh
09:13 15/04/2020

Căn cứ Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020;

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, như sau:

1. Đối tượng đăng ký thực hiện Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án

a) Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân có sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh lần đầu, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020: Thực hiện theo Điều 2 Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh.

3. Trình tự, hồ sơ triển khai thực hiện Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án: Thực hiện theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

4. Thời gian, nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký thực hiện Danh mục nhiệm vụ triển khai Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp qua Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/5/2020.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định) .

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ - Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành,

Địa chỉ: Số 142 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.858.865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách).

Nội dung các Văn bản, quy định và các biểu mẫu liên quan đến xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện Danh mục nhiệm vụ Đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh: skhcn.hatinh.gov.vn .

Trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP