Thông bao về việc tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ chính sách phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh
17:26 14/05/2020
Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND, với nội dung cụ thể như sau:

1. Về đối tượng, nội dung và các điều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn liên ngành Khoa học và Công nghệ - Tài chính số 848/HDLN-SKHCN-STC ngày 12/9/2018 về Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN quy định tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016.

2. Quy trình thực hiện nộp và xét chọn hồ sơ

2.1. Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc UBND cấp huyện quản lý nộp hồ sơ về UBND cấp huyện. Căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Sở Khoa và Công nghệ (Kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân).

2.2. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ.

2.3. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, xác định sự phù hợp về đối tượng, điều kiện, nội dung và định mức hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ theo quy định) . Trong đó, Hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

+ Đợt 1 – năm 2020: từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2020.

+ Đợt 2 – năm 2020: từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

- Địa chỉ nhận hồ sơ và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh – Số 142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh. Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành) , Email: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn / huubayqlcnht@gmail.com

Các Văn bản quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN tỉnh Hà Tĩnh và các biễu mẫu hồ sơ liên quan theo Thông báo này được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh: skhcn.hatinh.gov.vn.

Trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP