Thông báo về việc tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ chính sách phát triển thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh
16:50 29/05/2019
Thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ chính sách của Đề án trong năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi: Thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019.

1.2. Đối tượng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức KHCN công lập và ngoài công lập; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp KHCN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nội dung, điều kiện, mức hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

2. 1. Chính sách hỗ trợ thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ , thiết bị ( q uy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND)

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có dự án đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ tiến tiến nhằm tạo ra sản phẩm mới, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Việc đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ, thiết bị tiến tiến (gồm cả mua sắm thiết bị có gắn liền với công nghệ) phải được thể hiện bằng hợp đồng (kèm theo biên bản thanh lý và hóa đơn, chứng từ để thuyết minh chi phí).

- Mức hỗ trợ: Đối với các dự án đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ, thiết bị thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định hiện hành, được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng, nhưng không quá 2 tỷ đồng; Các dự án đầu tư đổi mới, chuyển giao công nghệ không thuộc các Danh mục trên được hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng, nhưng không quá 2 tỷ đồng.

- Hồ sơ hỗ trợ:

+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo biểu tổng hợp các nội dung hỗ trợ (theo mẫu);

+ Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp, tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

+ Dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

+ Dự án đầu tư về công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp;

+ Bản sao hợp đồng và biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng mua dây chuyền thiết bị công nghệ;

+ Bản sao hóa đơn tài chính, chứng từ chi/giải ngân kinh phí thực hiện hợp đồng;

2.2 . Chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ công nghệ thiết bị, chào hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm do tham gia thị trường KHCN hoặc doanh nghiệp KHCN tạo ra ( q uy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND)

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Về quy mô: Hội chợ được tổ chức phải có quy mô cấp tỉnh trở lên và có nội dung phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ.

+ Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hội chợ phải thực hiện thủ tục đăng ký tham gia theo quy định của Ban Tổ chức hội chợ.

+ Danh mục các sản phẩm, công nghệ, thiết bị mà tổ chức, doanh nghiệp trưng bày, triển lãm, quảng bá, giới thiệu tại hội chợ phải liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Mức hỗ trợ: tối đa 100 triệu đồng nếu tổ chức ở trong nước; 200 triệu đồng nếu tổ chức ở nước ngoài cho một lần hỗ trợ/doanh nghiệp.

- Hồ sơ hỗ trợ:

+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo biểu mẫu tổng hợp các nội dung hỗ trợ (theo mẫu);

+ Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp, tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định chứng nhận đầu tư.

+ Giấy mời hoặc Văn bản đề nghị tham gia hội chợ của đơn vị chủ trì tổ chức;

+ Văn bản đăng ký tham gia hội chợ của tổ chức, doanh nghiệp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận (hoặc Giấy khen,…) tham gia hội chợ;

+ Bản sao các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc đơn vị tham gia hội chợ;

2. 3. Chính sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp KHCN, tổ chức trung gian của thị trường KHCN ( q uy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND)

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Các tổ chức, doanh nghiệp phải được thành lập mới và hoạt động trên địa bàn tỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là Doanh nghiệp KHCN và Tổ chức trung gian của thị trường KHCN;

+ Tổ chức trung gian có thể được thành lập dưới các hình thức sàn, trung tâm, văn phòng, phòng, vườn ươm và các hình thức khác theo quy định của Bộ KH&CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KHCN. Ngoài ra, Các tổ chức trung gian khác không thuộc các loại hình quy định trên được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí để thành lập mới doanh nghiệp khoa học công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ mức tối đa bằng 50 triệu đồng/đơn vị.

- Hồ sơ hỗ trợ:

+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo biễu mẫu tổng hợp các nội dung hỗ trợ (theo mẫu);

+ Phương án sản xuất kinh doanh để chứng nhận Doanh nghiệp KHCN, dự án thành lập tổ chức trung gian thị trường KHCN (và các hồ sơ liên quan);

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN hoặc Giấy chứng nhận thành lập tổ chức trung gian của thị trường KHCN do cấp có thẩm quyền cấp (Sàn giao dịch công nghệ, Trung tâm giao dịch công nghệ, Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ, Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ, Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN....).

+ Bản sao các hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ có liên quan.

2. 4. Chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp ( q uy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND)

- Điều kiện hỗ trợ:

+ Các tổ chức khoa học công nghệ công lập và ngoài công lập; các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào các hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ (gồm mua bán, chuyển giao công nghệ, thiết bị; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ yếu, sản phẩm xuất khẩu của tỉnh; quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các dịch vụ liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ…) và các doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm tất cả các loại hình và cách thức để thương hiệu của công ty có thể tiếp cận với khách hàng như: tên thương mại, logo, khẩu hiệu, nhạc hiệu, công ty ca, bao bì, nhãn mác; website; biển hiệu, băng rôn quảng cáo; các mẫu quảng cáo; các vật phẩm và ấn phẩm hỗ trợ quảng cáo: Tờ rơi, poster, catalog, cờ, áo, mũ, thẻ nhân viên, bì thư, tập hợp các dấu hiệu màu sắc đặc trưng của công ty… Các phương tiện vận tải, bảng hiệu công ty, các loại ấn phẩm văn phòng; hệ thống phân phối, chuỗi các cửa hàng và các hình thức PR, sự kiện khác. Việc thiết kế, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu phải được thực hiện bằng hợp đồng với tổ chức có năng lực.

- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp mức tối đa bằng 300 triệu đồng/doanh nghiệp.

- Hỗ sơ hỗ trợ:

+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo biễu mẫu tổng hợp các nội dung hỗ trợ (theo mẫu);

+ Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp, tổ chức: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao hợp đồng và biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp;

+ Bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp;

+ Bản sao các hóa đơn, chứng từ chi/giải ngân kinh phí thực hiện hợp đồng và các hóa đơn chứng từ có liên quan.

3. Quy trình thực hiện nộp và xét chọn hồ sơ

3.1. Đối với các tổ chức, cá nhân thuộc UBND cấp huyện quản lý nộp hồ sơ về UBND cấp huyện. Căn cứ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp gửi Sở Khoa và Công nghệ (Kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân).

3.2. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ.

3.3. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, xác định sự phù hợp về đối tượng, điều kiện, nội dung và định mức hỗ trợ, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ theo quy định). Trong đó:

+ Hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ Đợt 1 – năm 2019 nộp hồ sơ trước ngày 30/6/2019;

+ Hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ Đợt 2 – năm 2019 nộp hồ sơ trước ngày 15/11/2019.

- Địa chỉ nhận hồ sơ và hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh – Số 142 Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393.858865 / 0975577477 (chuyên viên phụ trách),

Email: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn / huubayqlcnht@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP