Công văn và Các biểu mẫu BC và hướng dẫn điền biểu mẫu báo cáo thống kê KH&CN cơ sở năm 2017
08:07 16/01/2018
Thực hiện Thông tư 25/2015/TT-BKHCN và 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN.

Để Sở KH&CN có số liệu thống kê KH&CN tổng hợp trên địa bàn tỉnh, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Sở KH&CN kính đề nghị các tổ chức, cá nhân thuộc diện phải báo cáo, thực hiện báo cáo thống kê KH&CN cơ sở năm 2017 theo hệ thống biểu mẫu đính kèm.

Báo cáo thống kê gửi về Phòng Thông tin - Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 26/01/2018 (cả bản cứng và bản mềm) theo đường bưu điện và địa chỉ Email của phòng:

Địa chỉ: Phòng Thông tin- Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ

142 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh.

Email: phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn ;

ĐT: 0239. 3858316                   DĐ: 0913442629 (đ/c Tùng)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP