Thực hiện chế độ Báo cáo thống kê KH&CN cấp cơ sở năm 2015
10:30 11/01/2016

Thực hiện công văn số 39/UBND-VX, ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN năm 2015.

Để Sở KH&CN tổng hợp số liệu thống kê KH&CN cơ sở trên địa bàn tỉnh kịp thời báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Sở KH&CN kính đề nghị các đơn vị thuộc diện phải báo cáo thực hiện chế độ báo cáo thống kê KH&CN cơ sở theo các biểu mẫu đính kèm.

Báo cáo thống kê gửi về Phòng Thông tin - Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/01/2016 (cả bản cứng và bản mềm) theo đường bưu điện và địa chỉ Email của phòng:

Địa chỉ: Phòng Thông tin- Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ

142 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh.

Email: phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn

ĐT: 039. 3858316                   Fax: 0393.855874

Kính đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện ./.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP