Thực hiện chế độ Báo cáo thống kê KH&CN cấp cơ sở năm 2016
10:50 10/02/2017
Thực hiện công văn số 138/BKHCN-TTKHCN, ngày 17/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN năm 2016.

Để Sở KH&CN tổng hợp số liệu thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ KH&CN đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Sở KH&CN kính đề nghị các đơn vị thuộc diện phải báo cáo, thực hiện báo cáo thống kê KH&CN cơ sở theo hệ thống biểu mẫu đính kèm.

Báo cáo thống kê gửi về Phòng Thông tin - Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/02/2017 (cả bản cứng và bản mềm) theo đường bưu điện và địa chỉ Email của phòng:

Địa chỉ: Phòng Thông tin- Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ

142 Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh.

Email: phongtttl.skhcn@hatinh.gov.vn ; thongtinkhcnht@gmail.com

ĐT: 039. 3858316                   DĐ: 0913442629 (đ/c Tùng)

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP