Xét duyệt đề tài: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
15:25 25/01/2018
Thực tiễn hiện nay, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các cấp vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ chế chính sách và điều kiện hoạt động; nội dung phương thức và chất lượng hoạt động... chưa đáp ứng để phát huy được vai trò thực sự của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội (nhất là vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện quyền làm chủ của Nhân dân).

Cho đến nay, những nghiên cứu về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới còn rất ít, chủ yếu mang tính chất lý luận, chưa đi sâu vào vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Từ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời kỳ đổi mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất đề xuất thực hiện đề tài “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc  các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Từ Văn Diện làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của MTTQ các cấp hiện nay, Đề tài sẽ phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân của các tồn tại, yếu kém; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong  tình hình mới hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 24/01/2017, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài. Hội đồng đánh giá rất cao sự cần thiết phải triển khai đề tài, đây là Đề tài mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Thành công của Đề tài nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động của MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh; đề ra những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung trong tình hình mới.

PC

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP