Xét duyệt thuyết minh nhiệm vụ: Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
14:36 15/06/2022
Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết 249/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu về kinh tế: tốc độ đổi mới công nghệ 20%/năm.

Đổi mới công nghệ là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp, cũng là bài toán đặt ra đối với cơ quan quản lý. Sự chủ động của doanh nghiệp; việc tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích, tạo hành lang thông thoáng của Nhà nước là yếu tố tiên quyết của quá trình đổi mới công nghệ, thiết bị. Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết 249/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu về kinh tế: tốc độ đổi mới công nghệ 20%/năm. Để có thế phân tích, đánh giá được hiện trạng hoạt động triển khai đổi mới công nghệ, thiết bị trong các ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, định hướng dài hạn để xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ, thống kê đánh giá và cập nhật các dữ liệu, cung cấp các luận cứ khả thi phục vụ hoạch định các chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị một cách thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất trên địa bàn Hà Tĩnh. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh: "Tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2021 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo".

Ông Trần Hậu Ngọc - Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ phát biểu tại Hội đồng

Ủy viên phản biện và các thành viên Hội đồng

Sáng ngày 15/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh. Trên cơ sở báo cáo thuyết minh của đơn vị chủ trì, bổ sung làm rõ một số nội dung các thành viên Hội đồng hỏi, Hội đồng đánh giá cao tính khả thi của nhiệm vụ. Kết quả đánh giá đúng thực trạng đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2016-2021 ở Hà Tĩnh, tạo cơ sở khoa học để hoạch định chiến lược, chính sách thúc đây đổi mới công nghệ, góp phần tăng trưởng kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới...

Ông Bùi Quang Hoàn - Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng

Tuy nhiên, để nhiệm vụ triển khai được thuận lợi và có hiệu quả, Hội đồng đề nghị sửa lại tên nhiệm vụ thành: Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2021, đề xuất giải pháp đến năm 2025. Trên cơ sở tên mới và ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng, đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa lại thuyết minh, Hội đồng ý cho triển khai với điều kiện thuyết minh được hoàn thiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP