Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai!
09:01 18/05/2020
Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai.

Các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020 được tổ chức tiết kiệm thiết thực, quán triệt thực hiện theo tinh thần của chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 2020.

Để các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 được tổ chức thống nhất, hiệu quả và thiết thực, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2020, với các nội dung và hình thức tổ chức:

- Thông tin về thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các bộ ban ngành và tỉnh; những đóng góp thiết thực của ngành KH&CN phục vụ phòng chốn dịch COVID-19; trên cơ sở bám sát các quan điểm mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh 10 năm 2021-2030, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đã tham mưu về nội dung KH,CN và ĐMST trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh để KH,CN và ĐMST thực sự là động lực  cho sự tăng trưởng kinh tế xã hội của Tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

- Phổ biến chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Trưởng bộ KH&CN về việc nâng cao năng lực KH&CN nhằm tháo dỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của Đại dịch COVID-19.

- Giới thiệu về chính sách, Pháp Luật KH&CN mới được ban hành và định hướng phát triển trong thời gian tới. Trong đó tập trung giới thiệu về Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chương trình hành động số 2022-Ctr/TU ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về  thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia  cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch số 53 /KH-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chương trình hành động số 2022-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020của chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của chín hoạt động KH&CN phủ quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định 87/2014 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/8/2014 của chính phủ quy định về thu hút cá nhân là người Việt Nam  ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam...

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến về hoạt động khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CNvà MĐST); mục địch, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam. Giới thiệu về chính sách, pháp luật KH&CN mới được ban hành và định hướng trong thời gian tới. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 03/02/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”;

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật KH&CN, vai trò của KH&CN và hoạt động KH,CN và ĐMST thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phát hành bản tin  chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18.5

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; Phát động phong trào năng suất, chất lượng tại các doanh nghiệp.

- Treo băng rôn chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 với các khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18.5 ” và  “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”.

PC

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP