Triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018
16:27 27/06/2018
Ngày 14/5/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thể lệ “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018” (sau đây gọi là Giải thưởng) nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Thực hiện Văn bản số 3551/UBND-KGVX 1 ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp triển khai Giải thưởng như sau:

- Đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung, thể lệ của Giải thưởng đến đội ngũ CBCCVC và người lao động trên địa bàn (có Thể lệ kèm theo) .

- Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Giải thưởng và tham gia đánh giá, lựa chọn các công trình của tỉnh đề xuất tham dự Giải thưởng.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tích cực hưởng ứng, tham gia Giải thưởng. Căn cứ Thể lệ Giải thưởng, xây dựng hồ sơ đăng ký tham dự và gửi về Sở KH&CN trước ngày 05/10/2018 theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh .

142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0239.3858865/0915011268; Fax: 0239.3855874.

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP