Góp ý Dự thảo Quyết định quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
09:30 29/08/2019
Thực hiên Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thay thế Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Có Dự thảo Quyết định kèm theo). Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan có tên nêu trên nghiên cứu, góp ý kiến Dự thảo Quyết định.

Văn bản góp ý kiến Dự thảo Quyết định, kính đề nghị Quý cơ quan gửi về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ - Số 142 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 05/9/2019 (Văn bản góp ý điện tử đề nghị gửi qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử hoặc qua Email: phongqlcn.skhcn@hatinh.gov.vn ) .

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Phòng QLCN&CN

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP