Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1988/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”
1985/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ...
1488/QĐ-UBND 22/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa...
1487/QĐ-UBND 22/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh...
1400/QĐ-UBND 11/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
16/2022/QĐ-UBND 30/06/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và...
485/QĐ-UBND 01/03/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
NQ 51/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích phát...
24/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
393/KH-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà...
3423/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh QĐ Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2025
30/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
2488/QĐ-UBND 01/07/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”
2469/QĐ-UBND 30/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền...
27/ 2021/QĐ-UBND 03/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế...
2270/ QĐ-UBND 08/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công...
1721/ QĐ-UBND 08/04/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhận dân tỉnh...
2190/QĐ-UBND 26/05/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
4554/ QĐ-UBND 31/12/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020
252/NQ-HĐND 21/12/2020 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp...

ĐĂNG NHẬP