Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1040/ QĐ-UBND 30/03/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
363/KH-UBND 23/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương...
3635/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
3540/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
3515/QĐ-UBND 25/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thay đổi Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
3354/ QĐ-UBND 11/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019"
2520/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
1750/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
947/UBND-VX 29/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp...
945/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
16/QĐ-UBND 28/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
286/QĐ-UBND 22/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
244/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
213/QĐ-UBND 15/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân...
02/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v sủa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học...
3091 /QĐ-UBND 16/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
2570 /QĐ-UBND 29/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019
2482/QĐ-UBND 23/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
91/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1866/ QĐ-UBND 21/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập...

ĐĂNG NHẬP