Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2520/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
1750/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
947/UBND-VX 29/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp...
945/QĐ-UBND 29/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
16/QĐ-UBND 28/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
286/QĐ-UBND 22/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
244/QĐ-UBND 18/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
213/QĐ-UBND 15/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân...
02/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v sủa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học...
3091 /QĐ-UBND 16/10/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018
2570 /QĐ-UBND 29/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019
2482/QĐ-UBND 23/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
91/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1866/ QĐ-UBND 21/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập...
1852/ QĐ-UBND 20/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
1063/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà...
121 /KH-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...
1063 /QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...
455 /QĐ-UBND 02/02/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và...
48/2017/NQ-HĐND 15/07/2017 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

ĐĂNG NHẬP