Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
48/2017/NQ-HĐND 15/07/2017 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1905/ QĐ-UBND 06/07/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
1621/QĐ-UBND 14/06/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban...
628/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học...
627/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
3349/ QĐ-UBND 24/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2017
404/ KH-UBND 16/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa...
2882/QĐ-UBND 14/10/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2016
1391/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020
18/2016/NQ-HĐND 24/09/2016 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm...
1533/QĐ-UBND 14/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...
280 - CV/TU 01/07/2016 Tỉnh ủy Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 NQ/TW và Nghị quyết 09 NQ/TU về khoa học và công nghệ
31/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1529/ QĐ-UBND 13/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh
1392/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
921/ QĐ/UBND 13/04/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2016
711/ QĐ/UBND 24/03/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2015
58/ 2015/QÐ-UBND 23/11/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
57/2015/QÐ-UBND 23/11/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định mức xây dựng, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử...

ĐĂNG NHẬP