Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1866/ QĐ-UBND 21/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập...
1852/ QĐ-UBND 20/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
1063/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà...
121 /KH-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...
1063 /QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...
455 /QĐ-UBND 02/02/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và...
48/2017/NQ-HĐND 15/07/2017 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1905/ QĐ-UBND 06/07/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
1621/QĐ-UBND 14/06/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban...
628/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học...
627/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
3349/ QĐ-UBND 24/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2017
404/ KH-UBND 16/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa...
2882/QĐ-UBND 14/10/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2016
1391/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020
18/2016/NQ-HĐND 24/09/2016 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm...
1533/QĐ-UBND 14/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...
280 - CV/TU 01/07/2016 Tỉnh ủy Về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 NQ/TW và Nghị quyết 09 NQ/TU về khoa học và công nghệ
31/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP