Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Quyết định số 01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
95/2022/NQ-TTHĐND 27/12/2022 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ 2025
34/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định (QPPL) bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và...
2297/QĐ-UBND 09/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi...
1988/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”
1985/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ...
1488/QĐ-UBND 22/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa...
1487/QĐ-UBND 22/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh...
1400/QĐ-UBND 11/07/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...
16/2022/QĐ-UBND 30/06/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và...
485/QĐ-UBND 01/03/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
NQ 51/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách khuyến khích phát...
24/QĐ-UBND 06/01/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021
393/KH-UBND 22/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà...
3423/QĐ-UBND 14/10/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh QĐ Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2025
30/2021/QĐ-UBND 01/07/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định ban hành Quy định xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh
2488/QĐ-UBND 01/07/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”
2469/QĐ-UBND 30/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền...
27/ 2021/QĐ-UBND 03/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế...
2270/ QĐ-UBND 08/06/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công...

ĐĂNG NHẬP