Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
252/NQ-HĐND 21/12/2020 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp...
3114/QĐ-UBND 17/09/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của...
3299/QĐ-UBND 30/09/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2021
2688/QĐ-UBND 18/08/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh một...
215/2020/NQ-HĐND 08/07/2020 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh...
2569/QĐ-UBND 10/08/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máycủa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
284/KH-UBND 24/07/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện...
2201/QĐ-UBND 14/07/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở...
215/2020/NQ-HĐND 10/07/2020 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh...
215/KH-UBND 19/06/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện...
3593/QĐ-UBND 08/06/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà...
1040/ QĐ-UBND 30/03/2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
363/KH-UBND 23/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương...
3635/QĐ-UBND 08/11/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019
3540/QĐ-UBND 29/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
3515/QĐ-UBND 25/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thay đổi Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
3354/ QĐ-UBND 11/10/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2019"
2520/QĐ-UBND 31/07/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020
1750/QĐ-UBND 13/06/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
947/UBND-VX 29/03/2019 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp...

ĐĂNG NHẬP