Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
2570 /QĐ-UBND 29/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2019
2482/QĐ-UBND 23/08/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh
91/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1866/ QĐ-UBND 21/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập...
1852/ QĐ-UBND 20/06/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
1063/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc phê duyệt Danh mục dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà...
121 /KH-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào...
1063 /QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ dự kiến thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ...
455 /QĐ-UBND 02/02/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và...
48/2017/NQ-HĐND 15/07/2017 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1905/ QĐ-UBND 06/07/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
1621/QĐ-UBND 14/06/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban...
628/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học...
627/QĐ-UBND 06/03/2017 UBND tỉnh Hà Tĩnh Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
3349/ QĐ-UBND 24/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2017
404/ KH-UBND 16/11/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa...
2882/QĐ-UBND 14/10/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục năm 2016
1391/QĐ-UBND 03/06/2016 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2020
18/2016/NQ-HĐND 24/09/2016 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm...

ĐĂNG NHẬP