Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Chương trình số 208/CTr-UBND, ngày 05/6/2023 05/06/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2023/NĐ-CP 02/06/2023 Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 05/2023/TT-BKHCN 22/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN
Thông tư 04/2023/TT-BKHCN 15/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Thông tư 02/2023/TT-BKHCN 08/05/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ KHCN có sử dụng...
Nghị Quyết 77/NQ-CP 12/05/2023 Chính phủ Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội...
QĐ Số 1363/QĐ-TTg 08/11/2022 Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 17/5/2023 17/05/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tỉnh Hà Tĩnh
Thông tư số 01/2023/TT-BKHCN 24/04/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp giấy...
Thông tư 01/2023. Văn phòng Chính phủ 05/04/2023 Chính phủ Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và...
Quyết định số: 795/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023 06/04/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề...
QĐ số 790/QĐ-UBND, ngày 06/4/2023 06/04/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Về việc thành lập Hội đồng Đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu...
Kế hoạch số 107/KH-UBND 05/04/2023 UBND tỉnh Hà Tĩnh Triển khai thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương...
Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 30/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại...
Quyết định số 01/QĐ-BKHCN 03/01/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...
95/2022/NQ-TTHĐND 27/12/2022 HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển Khoa học công nghệ 2025
34/2022/QĐ-UBND 30/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định (QPPL) bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và...
2297/QĐ-UBND 09/11/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi...
1988/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức và Tổ thư ký Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh”
1985/QĐ-UBND 27/09/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh Quyết định về việc thay đổi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ...

ĐĂNG NHẬP