10:59 | 21-12-2023

Báo cáo kết quả hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận