00:55 | 11-08-2022

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2025 và những năm tiếp theo

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình Khung số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo “Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2025 và những năm tiếp theo" (có Dự thảo Nghị quyết và Tài liệu kèm theo) ; để đảm bảo đầy đủ các nội dung và chính sách sau khi ban hành được triển khai có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, Tổ chức chính trị - xã hội, Hội nghề nghiệp, Trường đại học, cao đẳng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Nghị quyết.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/8/2022 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Du-thao-NQ-KHCN-2022_signed SKHCN-Bieu-giai-trinh-chinh-thuc_signed

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận