07:16 | 07-07-2022

Góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào bản Dự thảo Báo cáo và gửi góp ý về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 08/7/2022 để tổng hợp.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

BBT

1038_SKHCN_de_nghi_gop_y_BC_NQ_27_signed Du_thao_BC_NQ_27_signed

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận