08:04 | 23-08-2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1075-QD-UBND_cong_bo_Danh_muc,_QTNB_TTHC_nganh_Thanh_tra

GÓP Ý - TRAO ĐỔI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HÀ TĨNH

ReCaptcha:

Bình luận