Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo các Quyết định: số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015; số 02/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 và số 16/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ